Algemene voorwaarden

Boekingsprocedure

De boeking van de cursus komt tot stand door acceptatie van het Snow Safety Center van een elektronische inschrijving door de cursist. Het boekingsformulier dient volledig en correct ingevuld te worden. Boekingen kunnen uitsluitend rechtstreeks en op individuele basis bij het Snow Safety Center plaatsvinden.

Betaling theoriecursus

Bij het aanmelden voor een theoriecursus of theorielezing dient het volledige cursusgeld direct voldaan te worden. Dat kan bij aanmelding via Paypal en iDeal. Alleen als service, voor wanneer de betaling niet in een keer goed gaat, biedt het Snow Safety Center de mogelijkheid om na aanmelding de betaling alsnog te voldoen en daarmee inschrijving compleet te maken. Zolang de aanmelding niet compleet is gemaakt met de betaling van het cursusgeld, kan de cursist geen aanspraak maken op een gereserveerde plaats in de cursus.

Het Snow Safety Center zal bij uitblijven van de betaling een oproep tot betalen sturen met een link naar onze betaalmogelijkheden. Zeven dagen na een onbetaalde aanmelding zal het Snow Safety Center overgaan tot het verwijderen van deze aanmelding uit het systeem.

Annulering en wijzigen theoriecursus door de deelnemer

Annulering door de deelnemer kan uitsluitend schriftelijk geschieden. De datum waarop Het Snow Safety Center de annuleringsbrief/email ontvangt, geldt als datum van annulering. Bij annulering is de deelnemer de volgende bedragen verschuldigd: tot 15 dagen voor de eerste cursusdag: € 15 administratiekosten. Vanaf de 14e dag (incl.) tot de eerste cursusdag, bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Voor het wijzigen van een cursus, wordt € 15,- administratiekosten in rekening gebracht, ongeacht het moment van wijzigen. Wijzigen kan alleen bij cursussen in hetzelfde seizoen.

Betaling praktijkcursus

Bij het aanmelden voor een praktijkcursus bij het Snow Safety Center, dient het volledige cursusbedrag direct voldaan te worden. Alleen als service, voor wanneer de betaling niet in een keer goed gaat, biedt het Snow Safety Center de mogelijkheid om na aanmelding de betaling alsnog te voldoen en daarmee inschrijving compleet te maken. Zolang de aanmelding niet compleet is inclusief de betaling kan de cursist geen aanspraak maken op een gereserveerde plaats in de cursus. Inschrijving gaat op volgorde van complete aanmelding inclusief betaling.

Wanneer niet aan deze voorwaarden is voldaan, heeft het Snow Safety Center het recht de inschrijving op te zeggen, zonder dat dit betekent dat de reiziger gevrijwaard is van de betalingssverplichting. Wanneer men aan de betalingsverplichting voldaan heeft, ontvangt men uiterlijk 1-2 weken voor vertrek de benodigde specifieke informatie, programma, adressen, etc. Betaling kan bij aanmelding  of later via een link naar Paypal en iDeal. Mocht de cursus / reis /accommodatie al volgeboekt zijn, dan krijgt u daarvan bericht.

Annulering praktijkcursus door de deelnemer

Annulering door de deelnemer kan uitsluitend schriftelijk geschieden. De datum waarop Het Snow Safety Center de annuleringsbrief ontvangt, geldt als datum van annulering. Bij annulering is de deelnemer de volgende bedragen verschuldigd: tot 31 dagen voor de dag van vertrek: de helft van het cursusgeld. Vanaf de 30e dag (incl.) tot de 15e dag voor de dag van vertrek wordt u belast met 100 % van de reissom.  Bij activiteiten georganiseerd door derden gelden hun voorwaarden.

Reis- en annuleringsverzekering

De deelnemers zijn verplicht over een reisverzekering te beschikken, welke de bijzondere risico’s van ongevallen bij bergsport buiten de gebaande paden en/of het skiën buiten de piste dekt (zoals opsporing, redding, etc.). Deze verplichtingen, die wij als reisorganisator stellen, dienen uitsluitend ter bescherming van de deelnemer (vanwege hoge medische, S.O.S. of transportkosten in berggebieden). Informeer zelf bij uw verzekeringsmaatschappij. Wij adviseren u nauwkeurig te controleren of het ‘hooggebergterisico’ op deze punten voldoende gedekt is. Deelnemers beslissen zelf of zij een annuleringsverzekering willen afsluiten. Buiten de algemene voorwaarden om kan geen aanspraak op restitutie van cursusgeld door het Snow Safety Center gemaakt worden.

Wijziging door reiziger

Wijzigingen die binnen 4 weken voor vertrek worden aangevraagd, kunnen kosten met zich mee brengen.

Programma en prijswijzigingen

Alle programma’s en prijzen zijn onder voorbehoud. De organisatoren behouden zich het recht voor een cursus te annuleren of wijzigingen aan te brengen in de reisroute en/of het programma, indien hiertoe naar hun oordeel gegronde redenen bestaan (vb. weersomstandigheden, onvoldoende deelnemers, etc.). Prijswijzigingen ten opzichte van de vermelde bedragen op de site van het Snow Safety Center zijn in de volgende gevallen mogelijk: prijswijzigingen door derden (lift- & hotelprijzen), programmawijzigingen bijv. door de weersomstandigheden, per abuis onjuist weergegeven prijzen.

Onvoldoende deelnemers

Alle activiteiten zijn gebaseerd op een minimum aantal deelnemers. Indien dit minimum aantal inschrijvingen niet wordt gehaald, nemen wij tijdig contact met u op. Bij een te klein aantal deelnemers behouden wij ons het recht de cursus te annuleren. Hiervan krijgt u zo spoedig mogelijk bericht (uiterlijk 2 weken van te voren), waarna wij direct het door u betaalde bedrag restitueren.

Overmacht

Wanneer wij door buitengewone omstandigheden als force majeure (zoals het uitvallen van een gids), oorlog, staking, vervoersmoeilijkheden, etc in onze organisatie- en uitvoeringsfunctie gehinderd worden, dan kunnen reserveringen zonder schadeloosstellingen geannuleerd worden.

Waarschuwing verhoogd risico in de bergen!!

In de bergsport bestaat een verhoogd risico op blessures en ongelukken (vallen, lawines, steenslag, val in gletsjerspleet, hoogteziekte, bevriezing, etc.) dat, ondanks het preventieve en kundige handelen van onze berggidsen (of ski-/snowboardgidsen), niet volledig gereduceerd en uitgesloten kan worden. Het alpine restrisico moet de deelnemer zelf dragen. Ook een volledig gediplomeerde berggids en ski- of snowboardgids is niet onfeilbaar. In het hooggebergte kan hij geconfronteerd worden met grenssituaties die niet volledig beheersbaar zijn. Het is slechts zijn taak om het risico tot een minimum te beperken. De gidsen die het Snow Safety Center inhuurt spannen zich uiteraard in om de tochten op een veilige en verantwoorde wijze uit te voeren.

Door het boeken van een cursus bij het Snow Safety Center, bent u zich bewust van en accepteert u de verhoogde gevaren en risico’s van de bergsport. Verder is het belangrijk te weten dat reddingsmogelijkheden en medische hulp in het gebergte en afgelegen gebieden beperkt kunnen zijn en dat zelfs kleine voorvallen daardoor ernstige gevolgen kunnen hebben. In dit licht bezien worden de deelnemers geacht verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gedrag en zich adequaat voor te bereiden op de tocht.

Aansprakelijkheid

Het Snow Safety Center is in zijn algemeenheid niet aansprakelijk te stellen voor schade, diefstal, verlies, letsel of ongeval berokkend aan de deelnemers. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die ontstaat aan de deelnemers door het gebruikmaken van enig door onze organisatie ter beschikking gestelde accommodatie, waarbij inbegrepen, hotels, hutten, liften, klim- en ski/snowboardmaterialen, enz. Noch zullen wij als organisatoren aansprakelijk gesteld kunnen worden voor vertraging en/of schade geleden door deelnemers als gevolg van mechanische pech, grensoverschrijding, natuurrampen (b.v. lawines), revolutie, oorlogshandelingen, staking, ziekte of andere oorzaken. De deelnemer is aansprakelijk voor schade aan en diefstal of verlies van de door het Snow Safety Center ter beschikking gestelde materialen.

Algemeen

De gidsen behouden zich het recht voor een eerder aangegeven route te wijzigen, indien dit in het belang van de groep is. Tevens, behouden de gidsen zich het recht voor deelnemers aan (verdere) deelneming van een cursus uit te sluiten, als naar hun oordeel geestelijke of lichamelijke problemen of ontoereikend ski- /snowboardniveau zich bij een deelnemer dusdanig openbaren, dat de cursus naar hun oordeel bemoeilijkt wordt of dreigt te worden of wanneer de veiligheid van gidsen en/of mededeelnemers in het gedrang komt door deze problemen. Deze bepaling is eveneens van toepassing in geval van wangedrag. Alle uit voornoemde situaties voortvloeiende gevolgen en kosten komen voor rekening van de uitgesloten deelnemer. De betrokkene heeft geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan. Als een deelnemer uit eigen beweging zijn reis voortijdig beëindigt of aan een gedeelte van de reis niet wil deelnemen, dan heeft hij/zij geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte ervan en komen de evt. extra kosten ten laste van de deelnemer.

Belangrijk

Wij adviseren u de zich voor het praktisch deel van de cursussen thuis conditioneel voor te bereiden en lichamelijk en geestelijk uitgerust aan een cursus te beginnen.